IFC Markets Forex Broker

Khôi phục lại mật khẩu

Khôi phục lại mật khẩu của văn phòng cá nhân: link để cấp lại mật khẩu đã được gửi đến cho email của Bạn.

Khối phục lại mật khẩu của tài khoản giao dịch: mật khẩu mới sẽ được gửi đến email của Bạn.

Yêu cầu khôi phục lại mật khẩu sẽ được xử lý trong giờ làm việc của Backoffice.