IFC Markets Forex Broker

Tính lãi/lỗ

Chọn loại
Chọn tên
Kích thước 1 điểm
Kích thước 1 lot
Giá trị điểm bằng ngoại tệ chuyển đổi
 
Lãi / Thua lỗ bằng ngoại tệ chuyển đổi   
Giá trị điểm bằng USD
 USD
Lãi / Thua lỗ bằng USD   USD
Giá trị 1 điểm bằng JPY
 JPY
Lãi / lỗ bằng JPY    JPY
* Đối với cổ phiếu UK #L-… trên tài khoản MetaTrader 4, 5 trong 1 hợp đồng CFD có 100 cổ phiếu.

** Đối với cổ phiếu UK #L- ... trên phần mềm NetTradeX, khối lượng giao dịch được điên theo 100 hợp đồng mỗi cái.

Giao dịch cùng IFC Markets