Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Tính lãi/lỗ


Chọn loại
Chọn tên
Kích thước 1 điểm
Kích thước 1 lot
Mua
Bán

Giá trị điểm bằng ngoại tệ chuyển đổi
  
Lãi / Thua lỗ bằng ngoại tệ chuyển đổi
  
Giá trị điểm bằng USD
  USD
Lãi / Thua lỗ bằng USD
  USD
Giá trị 1 điểm bằng JPY
  JPY
Lãi / lỗ bằng JPY
   JPY

Học giao dịch cùng IFC Markets

IFCM Education Center

4 bước đơn giản để học giao dịch

Sách giao dịch Forex

Forex & CFD Thư viện

Forex & CFD Video hướng dẫn

Forex & CFD Thư viện

Video hướng dẫn cho người mới tham gia và học cách làm việc với phần mềm (MT4, MT5, NTTX)

Từ điền Trader

Thuận ngữ Trading: Từ điển và thuật ngữ Forex và CFD