Tính lãi/lỗ


Chọn loại
Chọn tên
Kích thước 1 điểm
Kích thước 1 lot
Mua
Bán

Giá trị điểm bằng ngoại tệ chuyển đổi
  
Lãi/Thua lỗ bằng ngoại tệ chuyển đổi
  
Giá trị điểm bằng USD
  USD
Lãi/Thua lỗ bằng USD
  USD
Giá trị 1 điểm bằng JPY
  JPY
Lãi/lỗ bằng JPY
   JPY
Gọi