Giao dịch PCI

Với module thiết lập PCI, Bạn có thể tạo dụng cụ giao dịch mới và biểu đồ để thực hiện phấn tích kỹ thuật trên đấy, thực hiện giao dịch với dụng cụ PCI mới tạo.

 1. Để thực hiện giao dịch Bạn có thể dùng lệnh “Giao dịch” ở trong menu chuột phải ở trong cửa sổ “Tỷ giá hiện tại”, “Những vị trí mở”, “Tổng vị trí mở”, “Lệnh”, “Biểu đồ” hoặc chọn mục “Giao dịch” → “Giao dịch” trên menu chính.

  Chọn phương án thực hiện lệnh từ biểu đồ của dụng cụ cá nhân "&Nd100/PS500" (xem Tạo dụng cụ PCI theo phương pháp PQM):

 2. Trong cửa sổ “Giao dịch” ví dụ chọn khối lượng PCI bằng 10 đơn vị.

  Trong phần "Khối lượng" ta nhập vào 10.00 và nhấn nút "Mua" màu xanh - giao dịch bán 10 đơn vị dụng cụ «&Nd100/PS500” được thực hiện. Lệnh mua này gọi ra đồng thời 2 giao dịch với các thành phần của dụng cụ.

 3. Trong cửa sổ "Các vị trí mở" xuất hiện dòng Buy cho dụng cụ PCI của chúng ta. Nhấn vào dấu «+» phía bên trái của tên dụng cụ, phía dưới dòng đó mở ra các dòng với vị trí của tất cả các dụng cụ PCI theo giao dịch này.

  Trong ví dụ của chúng ta vị trí mua 10 hợp đồng Nd100 từ phần cơ bản của PCI và các vị trí bán số lượng hợp đồng SP500 tương ứng (ví dụ 20,20 hợp đồng) từ phần định giá của PCI được mở.

 4. Ta xét PCI phức tạp hơn. Ta thực hiện giao dịch với dụng cụ cá nhân đã tạo trước «&grain/precious_met”(xem Cách tạo PCI theo phương pháp PQM)

 5. Trong cửa sổ "Giao dịch" ta chọn khối lượng cho dụng cụ PCI, chẳng hạn bằng 1.6, và thực hiện giao dịch mua.

  Lệnh mua này gọi ra một nhóm các lệnh với các thành phần của dụng cụ.

 6. Trong cửa sổ «Các vị trí mở» xuất hiện dòng Buy cho dụng cụ PCI của chúng ta. Khi ấn vào mục “+” ở bên phải của PCI sẽ mở ra dòng các vị trí của các thành phần PCI.

  Trong ví dụ của chúng ta sẽ là mở vị trí mua PCI phần gốc và bán vị trí PCI trích dẫn với khối lượng tương đương (4 vị trí mua và 2 vị trí bán).

 7. Chúng tôi nhân mạnh các đặc điểm quan trọng khi giao dịch với PCI:

  • Các nguyên tắc giao dịch PCI tương tự với nguyên tắc làm việc của thị trường Forex. vì thế trong ví dụ của chúng ta, việc mở vị trí với các tài sản phần cơ bản của PCI được thực hiện với khối lượng giao dịch 1.6, và các vị trí với tài sản phần định giá được mở với khối lượng tương ứng tại thời điểm giao dịch. Trong ví dụ của chúng ta tại thời điểm giao dịch PCI = 1.09627, vì thế khối lượng giao dịch, ví dụ theo XAUUSD là 1.09627*1.6*40 = 70.16, còn với #C-WHEAT khối lượng giao dịch là 1.6*42.8522 = 68.56.
  • Các giao dịch với các dụng cụ PCI được thực hiện ở chế độ khóa, tức là các vị trí ngược chiều của dụng cụ không bị triệt tiêu, mà vẫn giữ lại trong tài khoản khách hàng.
  • Bất kì vị trí thành phần nào của PCI cũng có thể đóng lại như với vị trí bình thường, khi đó PCI "bị phá hủy" (hay bị xóa khỏi cơ sở vùng của máy khách), nhưng tất cả các vị trí còn lại vẫn được giữ.
  • Không thể sử dụng thông số "Chênh lệch" với các giao dịch PCI. Tất cả các lệnh được thực hiện theo giá PCI tại thời điểm giao dịch, dựa trên giá thị trường các thành phần của dụng cụ (trong phần "Chênh lệch" hiện "giá trị bất kì").
 8. Khi mở vị trí PCI thì trong cửa số đặc biết sẽ hiện lên kết quả giao dịch của tất cả các thành phần của PCI. Nếu bạn không cần hiển thị thông báo sau này thì bạn có thể tắt đi, ở trong phần Điều chỉnh → Terminal → khác và đánh dấu “Không hiển thị kết qua giao dịch”. Hoặc bạn có thể đánh dấu vào trong cửa số kết quả “không hiển thị thông báo này nữa”.

 9. Với các PCI được thiết lập, có thể thực hiện lệnh như bình thường – đặt, chỉnh đổi, và xóa, thêm lệnh Stop Loss và Take Profit. Đối với PCI không có khái niệm "khoảng cách lệnh" và lệnh có thể đưa trực tiếp vào thị trường.

 10. Hình thành spread PCI.

  Giá trị hiện tại Bid và Ask dụng cụ PCI, và spead Ask-Bid, được tính từ tất cả các giá trị thực Bid và Ask của tất cả các thành phần và trọng lượng của dụng cụ trong cấu trúc. Trong mỗi lúc có báo giá tick (thay đổi tỷ giá) của bất kỳ thành phần nào trong PCI thì server thực hiện tính toán điều kiện để giáo dịch mua hoặc bán dụng cụ PCI như vậy thì giá Ask và Bid được hình thành và sẽ hiện trong của sổ biểu giá.

  Giả sử trong trường hợp dụng cụ PCI của chúng ta, tại thời điểm nào đó trong cửa sổ "Định giá hiện tại", trong cột "Bid" và "Ask" có các giá 1.08889 và 1.09430; kết quả là hình thành spread = 1.09430-1.08889 = 0.00541.

  Độ chính xác tỷ giá PCI được hình thành với 5 dấu (tổng số trước , và sau phẩy) , có nghĩa là ký hiệu sau phẩy sẽ được đặt vào lúc thiết lập PCI. Vì báo giá của các dụng cụ đến khác giờ nhau, nên spread có thể nhẩy từ giá trị trung bình.

 11. Swap với vị trí PCI bằng giá trị swap của tất cả thành phần.

  Margin cho vị trí PCI bằng margin của tất cả các thành phần trong đấy.

  Có thể giáo dịch PCI vào giờ khi tất cả các thành phần trong đấy được giao dịch .