Chỉnh sửa PCI

Để thay đổi PCI (hoặc xem thành phần của PCI), hãy mở "Instrument Browser". Để làm điều này bạn cần dùng menu rơi từ cửa sổ "Market Watch" hoặc trọn "Giao dịch -> Dụng cụ" từ menu chính.

Trong cửa sổ "Instrument Browser", sẽ mở ra danh sách PCI đã tạo trước — trong mục phải của cửa sổ "All Instruments", ấn vào "+" ở bên trái của mục "My Instruments". Tiếp theo ấn vào nút chuột phải tại PCI và chọn "Mở" từ menu rơi.

Trước mặt bạn sẽ hiện lên cấu trúc của PCI. Bạn có thể chính đổi lại thống số của PCI, bảo gồm thành phần và khối lượng của tài sản và tên PCI. Khi bản điều chỉnh cẩu trúc và khối lượng thì lệnh PCI phải đóng lại tát. Để lưu giữ lại thay đổi hãy ấn vào nút "Lưu".