Danh sách lệnh

Bạn có thể xem danh sách lệnh đang đặt qua chức năng "Lệnh" từ menu chính:

Lệnh liên kết (take profit va stop loss) đánh dấu rieng biệt: sẽ hiển thị bảng và lệnh TP và SL. Ví dụ, "AU200 liên kêt" /"AU200 position"/ và 2 lệnh TP và SL.

Bảng vị trí mở có thể soạn theo nút bên phải màn hình dưới:

Soạn có thể thao tác qua 5 dạng: Xu hướng lệnh, thời hạn, dụng cụ, lệnh stop/limit, khối lượng trong lệnh.