Xóa và chỉnh đổi lệnh

Xóa lệnh

Bạn có thể xóa lệnh, chọn trong bảng "Lệnh" dòng xóa lệnh- sẽ mở ra cửa sổ các chức năng sau:

Chọn "Xóa lệnh" - sẽ mở ra cửa sổ xác nhận xóa lệnh:

Để xác nhận hãy ấn nút "Yes".

Chỉnh đổi sửa lệnh

Bạn có thể chỉnh sửa lệnh, chọn trong bảng "Lệnh" dòng với lệnh mà bạn muốn thay đổi và ấn nút "Chỉnh sửa lệnh" - sẽ hiện lên cửa sổ với các thông số:

Bạn có thể thay đổi thông số lệnh và ấn nút "OK".