Indicator

Ân nút "Indicators" dưới biểu đồ (thứ từ trái) Bạn có thể gọi ra cửa sổ cài đặt indicator phân tích kỹ thuật, cũng có thể điều chỉnh indicator đã có trên biểu đồ:

Trong cửa sổ này bạn có thể:

  • Điều chỉnh lại indicator đã được cài đặt trước đây
  • Xóa indicator bằng cách đánh dấu từ danh sách và ấn nút "Delete"
  • Thêm indicator mới vào biểu đồ, sau đấy ấn nút "Add"

Indicator mới có thể chọn ra từ cửa số danh sách các indicator (có 4 nhóm):

Sau khi chọn ra indicator thì cần đặt thông số (ví dụ Moving Average) với 2 mục - "Data" và "View":

Ấn nút "OK" cài đặt indicator lên màn hình.