Đóng vị trí

Bạn có thể đóng vị trí, bằng cách chọn từ bảng "Vị trí mở" dòng với đóng vị trí - sẽ mở ra cửa sổ với các chứng năng sau:

Chọn nút "Đóng vị trí":

Ấn nút "Đóng" - vị trí sẽ được đóng và hiện lên cửa sổ thông báo kết quả đóng vị trí:

Đóng cửa sổ thông báo, ấn vào nút "OK" hoặc nút lùi.