Thuộc tính tài khoản

Gọi chức năng "Thuộc tính tài khoản" sẽ mở ra cửa số sau:

Trong cửa số này với thông tin tài khoản có thể xem mục chung, giao dịch, thông tin tài khoản và thông tin liên hệ.