Phân tích margin và lịch sử tài khoản

Phân tích margin

"Phân tích margin" là chức năng từ menu chính với các của sổ sau:

Trong cửa sổ này, bạn có thể thấy số dư của tài khoản, lợi nhuận / lỗ của các vị trí mở, ký quỹ, v.v.

Lịch sử tài khoản

Trong "Lịch sử tài khoản" sẽ mở rả lịch sử tài khoàn và bạn có thể "soạn lịch sử" nếu lịch sử được mở lần đầu. Trong đấy bạn có thể đặt phạm vi ngày hoặc loại lệnh:

Từ cửa sổ bạn có thể đặt loại lệnh, theo mặc định thì đặt tất cả loại lệnh, ấn vào nút bên dưới "Loại"; sẽ hiện ra danh sách các loại lệnh:

Sau khi ấn vào nút phạm vi thời gián và loại lệnh bạn có thể xem bảng lịch sử tài khoản bằng cách ấn vào nút "OK" trong "Lọc lịch sử tài khoản" cửa s- "Lịch sử tài khoản" sẽ mở:

Tiếp sau đó trong cửa sổ có thể soạn. Có thể ấn vào nút với 3 chấm ở thanh dụng cụ của "Lịch sử lệnh" ở dưới cửa sổ "Soạn" chức năng sẽ xuất hiện. Khi chọn cửa sổ đấy sẽ có thể: số lệnh, thời gian, loại lệnh, khối lượng và dụng cụ.

Sự lựa chọn sẽ hình thành và hiện lên trong lịch sử tài khoản.