Cài đặt

Nhấn vào thẻ "Cài đặt" /"Platform" (menu cơ bản phía dưới màn hình) mở ra cửa sổ "Cài đặt" /"Platform":

Trong cửa sổ này có 7 tùy chọn như sau.

1. Cài đặt giao dịch

Tùy chọn "Cài đặt giao dịch" /"Trade settings" mở ra cửa sổ để nhập thông số giao dịch mặc định:

2. Các cài đặt bổ sung

Tùy chọn "Khác" /"Miscellaneous settings" gọi ra cửa sổ cài đặt độ sâu lịch sử giá (khi hiển thị biểu đồ) và chế độ cài đặt thông báo về kết quả thực hiện lệnh:

3. Chọn ngôn ngữ

Tùy chọn "Ngôn ngữ (Language)" /"Language" gọi ra cửa sổ để cài đặt ngôn ngữ hiển thị:

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 4 ngôn ngữ. có thể đổi ngôn ngữ từ menu khởi động khi chạy ứng dụng. Sau khi đổi ngôn ngữ cần khởi động lại phần mềm giao dịch (vào danh sách các ứng dụng đang chạy, tắt ứng dụng và khởi động lại nó lần nữa).