Tỷ giá

Nhấn vào thẻ "Giao dịch" /"Trading" (trên menu cơ bản nằm phía dưới màn hình) sẽ gọi ra cửa sổ "Tỷ giá" /"Quotations":

Trong cửa sổ này có tỷ giá của các dụng cụ được sử dụng. Có thể chỉnh sửa danh sách các dụng cụ này bằng cách nhấn vào nút "Chỉnh sửa" /"Edit".