Mở khóa vị trí

Để mở khóa vị trí, tức là cộng số học các vị trí ngược chiều của 1 dụng cụ, bạn có thể nhấn nút "Mở khóa" /"Unlock" trên cửa sổ danh sách các vị trí đã mở, gọi ra danh sách các vị trí và đánh dấu các vị trí cần thiết. Ví dụ ta đánh dấu 2 vị trí ngược chiều của dụng cụ #C-BRENT :

Thực hiện mở khóa bằng nút "OK" /"Unlock selected" và nhận được kết quả sau:

Như vậy, kết quả của việc mở khóa vị trí mua #C-BRENT với khối lượng 142.28 và vị trí bán với khối lượng 100.00 là tạo ra vị trí mua với khối lượng 42.28 và với giá mở bằng giá đã mở vị trí có khối lượng lớn hơn (và Take profit, Stop loss cũng được lưu theo vị trí này).