Đóng vị trí

Bạn có thể mở vị trí trong bảng "Các vị trí mở" /"Open positions"/, lúc này sẽ hiện một cửa sổ với các tùy chọn như sau:

Chọn "Đóng vị trí" /"Close position"/:

Nhấn nút "ĐÓNG" /"CLOSE"/ - vị trí sẽ đóng lại và đồng thời mở ra cửa sổ thông báo về kết quả thao tác này:

Đóng cửa sổ thông báo lại bằng nút "Đóng" /"Close"/ hoặc nút "Back" trên thiết bị.

Ngoại ra bạn có thể:

  • Đóng tất cả vị trí của tài khoản theo dụng cụ chọn ra;
  • Đóng tất cả vị trí trong tài khoản;
  • Xem thông số của dụng cụ chọn ra .