Điều chỉnh cửa sổ thông tin

Vị trí và lệnh hiện tại hay là lịch sử giao dịch có thể xem trong các cửa sổ “Positions”, “Sum positions" , “Account history”, “Order history”. Những yêu cầu rút tiền sẽ xuất hiện trong cửa sổ “Withdrawal”. Những cửa sổ này có ký hiệu riêng ở bên dưới màn hình. Điều chỉnh Terminal nằm trong phần “Setting”. Những lệnh để điều chỉnh cửa sổ nằm ở trong menu “Tools” ở bên dưới màn hình.

 


Trở lại trang đầu