IFC Markets Forex Broker

Điều chỉnh cửa sổ thông tin

Vị trí và lệnh hiện tại hay là lịch sử giao dịch có thể xem trong các cửa sổ “Positions”, “Sum positions" , “Account history”, “Order history”. Những yêu cầu rút tiền sẽ xuất hiện trong cửa sổ “Withdrawal”. Những cửa sổ này có ký hiệu riêng ở bên dưới màn hình. Điều chỉnh Terminal nằm trong phần “Setting”. Những lệnh để điều chỉnh cửa sổ nằm ở trong menu “Tools” ở bên dưới màn hình.

 


Trở lại trang đầu