Chế độ balance và khoá

Khi mở vị trí trực tiếp hoặc qua lệnh chờ đợi nên lưu ý, hệ thống hỗ trợ 2 chế độ mở vị trí, chế độ balance và khoá

1. Chế độ balance.

Ví dụ bạn đang cố một vị trí mua eurusd với số lượng là 45.000 eur và mở thêm vị trí bán 60.000 eurusd - kết quả sẽ có một vị trí bán 15.000 eurusd với giá mới (kết quả của vị trí 45.000 sẽ vào tài khoản). Nếu khi mở vị trí không đánh dấu “khoá”, thì vị trí sẽ mở theo kiểu balance.

2. Chế độ “khoá”.

Trong chế độ “khoá”, mỗi vị trí mới sẽ được mở thêm, không tính những vị trí cũ. Chế độ này được dùng khi được đánh dấu ô “khoá”