Cách đặt lệnh

Vị trí có thể mở theo lệnh hoãn đợi, ví dụ khi giá đến một mức độ nào đó thì vị trí mới tự động mở.

Lệnh có thể đặt qua menu chuột phải với cặp ngoại tệ đã chọn theo lệnh “Set order” từ “Quotes”, cửa sổ biểu đồ hoặc cửa sổ thông tin khác.

Trong Terminal có thể đặt loại lệnh hoãn – đợi (Pending), một lệnh hủy bỏ lệnh khác (OCO) và tư kích động (Activation). Để chọn lệnh phải chọn tab (thẻ) riêng trong cửa sổ.

 

 

Để đặt lệnh đợi phải điền sô lượng ở trong dòng “Volume” (ngoại tệ thứ nhất), giá kích hoạt trong dòng “Price”, xu hướng ở dòng “Direction”, thời hạn lệnh (GTC – vô hạn, Day – đến cuối ngày) ở trong dòng “Duration”, chế độ giao dịch (chế độ “Lock”). Bạn có thể đặt các lệnh đi kèm theo Stop loss và Take profit mà sẽ được đặt khi mở vị trí. Ấn nút “Ok” để đặt lệnh, “Cancel” để hủy bỏ.

Trong thẻ “OCO” cài hai loại lệnh. Khi một cái bật thì cái kia sẽ tự huỷ bỏ.

Trong thẻ “Activation” điền mức kích hoạt (Bid giá) và một hoặc hai lệnh, mà sẽ tự khởi động khi mức giá đến điểm bạn đã đặt trước (bạn có thể kết nối với điều kiện “OCO”).

Kết quả đặt lệnh có thể xem ở trong cửa sổ “Orders”, còn trong cửa sổ “Order history” là lịch sử các lệnh.

Thay đổi bất cứ thông số của lệnh có thể chỉnh ở trong cửa sổ “Orders” theo lệnh “Edit order” hoặc kích đúp bằng bút vào dòng đấy, còn xóa lênh thì chọn “Delete order”.

Trở lại trang đầu