Lệnh đi kèm

Nếu bạn muốn để cho vị trí tự đóng đến khi đạt được một mức giá nhất định thì bạn phải đặt một lệnh riêng cho vị trí đó. Lệnh mà sẽ tự đóng vị trí với lãi suất xác định được gọi là “take profit”. Lệnh mà sẽ tự đóng với thua lỗ xác định được gọi là “stop loss”. Có thể đặt một lệnh riêng hoặc cả hai cùng lúc. Vị trí sẽ đóng toàn bộ.

Lệnh đó có thể được đặt trong cửa sổ “Make deal”, đánh dấu dòng “stop loss” hoặc “take profit” và đặt giá kích hoạt lệnh. Lệnh đó có thể đặt hoặc thay đổi ở trong cửa sổ “Positions” qua menu chuột phải rồi chọn “Position orders”.

Sau khi chọn lệnh “Position orders” sẽ xuất hiện cửa sổ trong đó có thể điều chỉnh hoặc liên kết lệnh. Hãy chú ý, trong ví dụ trên hình, chúng ta đặt lệnh cho vị trí với xu hướng mua EURUSD nên mức Take profit phải cao hơn giá hiện tại, còn mức Stop loss thấp hơn. Thông tin về lệnh sẽ được đặt trong cửa sổ “Orders” và mức giá cũng có thể thấy ở trong cột riêng trong cửa sổ “Open positions”.