Cách mở và Cách đóng vị trí

Mở vị trí có thể qua lệnh “Make deal” từ cửa sổ “Quotes” hoặc trong những cửa sổ thông tin khác.

Trong cửa sổ đó phải điền số lượng ở trong dòng “Volume” (ngoại tệ thứ nhất), có thể đặt lệnh đi kèm “Stop loss at” và “Take profit at” và nút “BUY” (xu hướng mua) hoặc nút “SELL” (xu hướng bán). Trên những nút đó sẽ có định giá hiện tại. Để hủy bỏ ấn nút “Cancel”.

 

 

Sau khi thực hiện giao dịch sẽ xuất hiện cửa sổ với kết quả (ấn “ok” để đóng). Nếu giao dịch không thành công sẽ xuất hiện cửa sổ báo lỗi.

Kết quả giao dịch có thể xem trong những cửa sổ thông tin – “Positions”, “Sum positions" và “Account history”.

Cách đóng vị trí

Có thể đóng vị trí ở trong cửa sổ “Position” qua menu cửa sổ rồi chọn “Close position” hoặc kích đúp bút vào dòng đó.

Sau đó sẽ xuất hiện cửa sổ với giá đóng hiện tại trên nút “Close”, ấn vào đó để đóng vị trí, để hủy bỏ ấn “Cancel”.