Cân bằng và khóa vị trí

Khi mở vị trí theo giá thị trường hoặc qua lệnh đã đặt trước phải tính cả chế độ hoàn thành giao dịch. Terminal hỗ trợ hai kiểu chế độ cân bằng và chế độ khóa (“Lock”).

Chế độ cân bằng
Ví dụ: đã có một vị trí mở sẵn với xu hướng mua EURUSD với số lượng 45000 euro và đang hoàn thành giao dịch với xu hướng bán 60000 euro – kết quả sẽ là một vị trí với xu hướng bán với số lượng 15000 euro với giá khi mở vị trí với xu hướng bán (kết quả đóng vị trí mua với số lượng 45000 sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn). Chế độ cân bằng được đặt ở trong những cửa sổ “Make deal” và “Set order” với không đánh dấu dòng “Lock”.

Trong chế độ “Lock” mỗi vị trí mới sẽ mở ra và tồn tại độc lập khỏi những vị trí cũ. Chế độ khóa (“Lock”) được đặt ở trong những cửa sổ “Make deal” và “Set order” với đánh dấu dòng “Lock”.

Trở lại trang đầu