Thống kê lệnh

Để hình thành lịch sử lệnh trong khoảng thời gian cố định, hãy vào “View” và chọn chức năng "Thống kê lệnh".

Sẽ mở cửa sổ “Lọc lịch sử lệnh”. Trong cửa sổ bạn có thể chọn ra thời gian ngày hình thành lệnh: trong mục "Đặt" — đối với lệnh đặt trong khoảng thời gian; trong mục "Kích hoạt" — đối với lệnh được kích hoạt; trong mục "Đóng" — các lệnh đóng hoặc đã hoạt động trong khoảng thời gian. для ордеров снятых или выполненных в указанном диапазоне. Дополнительно, таблицу можно фильтровать с помощью выбора типа ордера в блоке "Тип" и вида операции с ордером в блоке "Состояние". А также, в блоке "Последние" можно указать максимальное количество последних по времени отображаемых записей.

После нажатия кнопки "OK" раскроется окно с отчетом истории ордеров:

Nên lưu ý rằng các lệnh đặt ra nằm trong trạng thái chờ đợi, không hiển thị vào trong thống kê – trong thống kê này chỉ hiển thị các lệnh được thay đổi. Lệnh chờ có thể ở trong bảng “Lệnh” của phần mềm giao dịch. Tiếp theo trong bảng có thể xếp hạng trong cột bằng cách ấn vào cột.

Trong cửa sổ thống kê ấn nút chuột phải có thể gọi ra cửa số với các chức năng:

  • Lọc và xếp hạng thống kê theo nhóm (ví dụ, nếu lệnh bị xóa thì lệnh take profit và stop loss sẽ được góp thành nhóm);
  • Mở cửa sổ lệnh, biểu đồ;
  • in trước khi xem;
  • điều chỉnh thống kê;
  • xuất ra vào file .csv