Lịch sử lệnh

Nhấn chức năng "Lịch sử các lệnh" /"Orders history"/ từ menu chính, cửa sổ "lịch sử các lệnh" /"Orders history"/ được mở ra với lịch sử cũ hoặc cửa sổ ọc lịch sử các lệnh" /"Orders history filters"/ được mở ra. Trong bộ lọc này, bạn có thể ấn định các thông số thời gian sau:

  • Khoảng thời gian lệnh được đặt;
  • Khoảng thời gian lệnh được kích hoạt;
  • Khoảng thời gian lệnh đóng.


Trong ảnh ví dụ trên ta chọn chỉ khoảng thời gian đặt lệnh.

Thêm vào đó, từ cửa sổ này bạn có thể cài đặt tập hợp các giao dịch sẽ được lọc vào bảng lịch sử các lệnh (mặc định là tất cả các lệnh) bằng cách nhấn vào nút dấu 3 chấm bên phải mục "Các loại" /"Types"/ - sẽ mở ra cửa sổ "Các loại lệnh" /"Order types"/:

Bạn cũng có thể cài đặt lọc các trạng thái lệnh bằng cách nhấn vào nút dấu 3 chấm bên phải mục "trạng thái" /"State"/ - sẽ mở ra cửa sổ "Trạng thái lệnh" /"Order states"/:


Sau khi cài đặt các thông số trên, bộ lọc sẽ hiển thị danh sách các lệnh tương ứng trong cửa sổ "Lịch sử lệnh" /"Orders history"/: