Các lệnh

Bạn có thể đặt lệnh cho bất cứ dụng cụ nào bằng các cách sau:

 • nhấn vào "Lệnh" /"Orders"/ trong menu ngữ cảnh, chọn dụng cụ cần thiết từ bảng "Tỷ giá" /"Quotes"/, "Các vị trí mở" /"Open positions"/, "Tổng các vị trí mở"/"Sum open positions"/, "Lệnh" /"Orders"/.
 • nhấn vào "Lệnh" /"Order"/ từ menu ngữ cảnh bằng cách nhấn vào nút phía trên bên phải (3 dấu chấm) - trong trường hợp này một hộp thoại được mở ra cho dụng cụ được giao dịch hoặc đặt lệnh gần nhất.
 • trên hàng nút dưới cửa sổ, chọn nút thứ 2 từ trái sang.

1. Cài đặt lệnh

Sau khi nhấn như trên, sẽ mở ra cửa sổ cài đặt lệnh chờ:

Khi chọn lệnh, ví dụ "Lệnh chờ" /"Pending"/ sẽ mở ra cửa sổ, trong đó bạn có thể thiết lập tất cả những thông số cần thiết:

 • khối lượng giao dịch (theo đơn vị của tài sản);
 • hướng giao dịch ("Mua"/"Bán") /("Buy"/"Sell")/;
 • giá khớp lệnh;
 • các mức Stop loss và Take profit;
 • thiết lập Trailing stop (khi lệnh được kích hoạt và vị trí được mở, Trailing stop sẽ được thực hiện trên server);
 • bật tắt chế độ "Khóa" /"Lock"/ (làm việc khi mở vị trí theo lệnh đó);
 • thời gian giữ lệnh ("GTC"/"День") ("GTC"/"Day").

Bạn cũng có thể chọn dụng cụ khác từ danh sách các dụng cụ được sử dụng (nhấn nút hình tam giác có đỉnh hướng xuống) hoặc từ cơ sở dữ liệu các dụng cụ (hình 3 dấu chấm); cả hai nút này được đặt ở góc trên bên phải của cửa sổ.

Để cài đặt lệnh bạn cần nhấn nút "OK". TIếp theo cửa sổ thông báo vị trí giao dịch với lệnh được đặt sẽ hiện ra:

Nếu lệnh này không được thực hiện vì một lí do nào đó (ví dụ, giá đặt lệnh quá gần với tỷ giá hiện tại) thì trong cửa sổ này sẽ báo lỗi từ chối lệnh. Ngoài ra, bạn có thể bỏ thông báo về kết quả đặt lệnh, bằng cách đánh dấu vào "Không hiện thông báo này nữa".

Đóng cửa sổ thông báo bằng cách nhấn nút "Đóng" /"Close"/ hoặc nút "Back".

2. Danh sách các lệnh

Bạn có thể xem bảng các lệnh đã đặt trong "Các lệnh" /"Orders"/ từ menu chính:

Ngoài ra, các lệnh liên quan đến vị trí được mở (Take profit và Stoploss) được hiển thị hiển thị phía dưới vị trí tương ứng. Ví dụ, "AU200" /"AU200 position"/ liên kết với 2 lệnh TP và SL.

Bảng các vị trí đã mở có thể được sắp xếp bằng nút bên phải phía dưới khung cửa sổ:

Ngoài ra, việc sắp xếp có thể thực hiện theo: Hướng giao dịch, thời gian giữ lệnh, dụng cụ, trạng thái "Lock" /"Lock"/, các lệnh liên quan (Stop/Limit), khối lượng tài sản giao dịch.

3. Xóa lệnh

Bạn có thể xóa lệnh bằng cách chọn trong bảng "Các lệnh" /"Orders"/ dòng với lệnh cần xóa, sẽ mở hộp thoại với các chức năng sau:

Chọn chức năng "Xóa lệnh" /"Delete Order"/ - mở ra cửa sổ với yêu cầu xác nhận việc xóa lệnh:

Để hoàn tất việc xóa lệnh, chọn "Đồng ý" /"Yes"/. Tiếp theo sẽ hiện cửa sổ thông báo việc xóa lệnh thành công:

Đóng cửa sổ thông báo này lại bằng cách nhấn nút "Đóng" /"Close"/ hoặc nút "Back" trên thiết bị.

Ngoài ra bạn có thể:

 • Xóa tất cả lệnh trong tài khoản của bạn;
 • Xem thông số của dụng cụ chọn ra.

4. Chỉnh sửa lệnh

Bạn có thể chỉnh sửa lệnh bằng cách chọn trong bảng "Các lệnh" /"Orders"/ dòng lệnh cần thay đổi, trong cửa sổ mở ra chọn chức năng "Chỉnh sửa lệnh" /"Edit Order"/ - mở ra cửa sổ sau:

Để chỉnh sửa lệnh bạn cần nhấn nút "OK". Tiếp theo cửa sổ thông báo về việc chỉnh sửa lệnh hiện ra:

Đóng cửa sổ thông báo bằng cách nhấn nút "Đóng" /"Close"/ hoặc nút "Back" trên thiết bị.