Danh sách lệnh

Nhấn thẻ "Danh mục" /"Portfolio" (trên menu cơ bản phía dưới màn hình) sẽ gọi ra cửa sổ, trong đó nếu nhấn vào nút "Lệnh" /"Orders" có thể gọi ra danh sách các lệnh đã đặt:

Trong danh sách các lệnh đã đặt có thể chia làm 3 loại lệnh - lệnh chờ, OCO và lệnh đã được kích hoạt. Các lệnh liên kết (Take profit và Stop loss) chỉ có thể xem trong danh sách các vị trí đã mở.