Danh sách các vị trí mở

Nhấn vào thẻ "Danh mục" /"Portfolio" (trên menu cơ bản, phía dưới màn hình) sẽ gọi ra cửa sổ, trong đó nhấn vào nút "Vị trí" /"Positions" có thể gọi ra danh sách các vị trí được mở:

Chú ý rằng khi nhấn nút "Mở khóa" /"Unlock" sẽ gọi ra hộp thoại cộng số học các vị trí ngược hướng của cùng 1 dụng cụ, kết quả là tạo ra 1 vị trí mới với khối lượng bằng phần dư còn lại của phép cộng trên. Nếu 2 vị trí ngược chiều và cùng khối lượng thì cả 2 vị trí sẽ bị đóng lại mà không tạo vị trí mới.