Cân bằng và khóa vị trí

Khi mở vị trí theo giá thị trường hoặc qua lệnh đã đặt trước phải tính cả chế độ hoàn thành giao dịch. Terminal hỗ trợ hai kiểu chế độ cân bằng và chế độ khóa (“Lock”).

Chế độ cân bằng.
Ví dụ: đã có một vị trí mở sẵn với xu hướng mua EURUSD với số lượng 45000 euro và đang hoàn thành giao dịch với xu hướng bán 60000 euro – kết quả sẽ là một vị trí với xu hướng bán với số lượng 15000 euro với giá khi mở vị trí với xu hướng bán (kết quả đóng vị trí mua với số lượng 45000 sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn).

Chế độ cân bằng được đặt ở trong những cửa sổ “Make deal” và “Set order” với không đánh dấu dòng “Lock”.

Trong chế độ “Lock” mỗi vị trí mới sẽ mở ra và tồn tại độc lập khỏi những vị trí cũ. Chế độ khóa (“Lock”) được đặt ở trong những cửa sổ “Make deal” và “Set order” với đánh dấu dòng “Lock”.

Nếu có hai vị trí cùng một cặp ngoại tệ nhưng với hai xu hướng khác nhau và bạn muốn đóng cả hai (hoặc muốn kết hợp thành một, nếu hai số lượng khác nhau), thì có hai cách: có thể đóng từng cái một hoặc chuyển sang chế độ “Unlock”, nghĩa là cộng hai số đó vào thành một số tổng mới.

Mở cửa sổ “Open positions” và đánh dấu hai vị trí cùng một ngoại tệ với hai xu hướng khác nhau (ấn chuột trái vào vị trí thứ nhất rồi giữ Ctrl ấn vào vị trí thứ hai) và qua menu chuột phải hãy chọn lệnh “Unlock positions” sau đó cửa sổ sẽ xuất hiện, với nút “Unlock” (để hủy bỏ ấn nút “Cancel”). Sau đó sẽ xuất hiện cửa sổ với kết quả “Unlock” (ấn nút “ok” để đóng). Nếu không thành công sẽ xuất hiện cửa sổ báo lỗi.

 

 

Trong ví dụ này trên hình với hai vị trí EURUSD (một cái với xu hướng bán 100000 euro, còn cái thứ hai với xu hướng mua 60000 euro) sau lệnh “unlock” sẽ xuất hiện một vị trí mới có xu bán là 40000 euro.

Trở lại trang đầu