Lệnh chờ đợi

Nếu bạn muốn sau này mở vị trí theo giá khác với thị trường thì hãy đặt lệnh chờ. Lệnh chờ là một loại lệnh tự động mở khi giá đạt đến mức cố định mà trước đây đặt.

Có vài cách đặt lệnh:

 • Chọn "Giao dịch" từ menu trính và ấn vào "Giao dịch".
 • Trong cửa sổ "Tỷ giá hiện tại” ấn 2 lần chuột trài vào dụng cụ giao dịch hoặc ấn vào nút chuột phải và chọn mục "Giao dịch".
 • Trong cửa sổ “Biểu đồ” hãy chọn ra dụng cụ giao dịch bạn cần và ấn 2 lần vào nó hoặc ấn nút chuột phải và chọn mục "Giao dịch".
 • Trong cửa sổ “Vị trí mở”, “Tổng vị trí mở”, “Lệnh” ấn nút chuột phải vào trong dòng với vị trí (lệnh) chọn ra dụng cụ bạn cần và trong của sổ mởi mở chọn "Giao dịch".

Trong cửa sổ "Lệnh" bạn có thể đặt thông số lệnh.

Cửa sổ "Lệnh" có 3 loại lệnh:

 1. Lệnh chờ.
 2. ОСО (một lệnh hoãn lệnh khác).
 3. Lệnh kích hoạt.

Để chọn loại lệnh hãy ấn vào.

Lệnh chờ mở vị trí khi tỷ giá lên đến mức cố định mà được đặt trước.Lệnh một hoãn một (OCO) cho phép bạn tính các tình huống của thị trường, cho phép một lệnh hoãn lệnh khác.Lệnh kích hoạt là một loại lệnh cho phép bạn kích hoạt mở lệnh chờ hoặc OCO.Thông số điền trong cửa sổ:

 • “Dụng cụ tài chính» chọn từ danh sách dụng cụ và loại lệnh.
 • “Thời gian hoạt động” chọn thời gian hoạt động: giá trị “GTC” lệnh sẽ hoạt động cho đến khi chưa thực hiện hoặc xóa đi; giá trị “Ngày” lệnh sẽ tự động xóa trong cuối phiên bản
 • “Tỷ giá” tỷ giá khi vị trí được mở.
 • "Khối lượng" — khối lượng của ngoại tệ gốc.
 • “Xu hướng” - Mua hoặc bán.
 • "Khóa" chế độ khóa khi thực hiện lệnh.
 • “Stop los:” lệnh sẽ được tự động đóng khí để đảm bảo số vốn.
 • “Take profit:” mức giá khớp lãi.
 • “Mức trailing stop” mức hoạt động của Trailing stop.
 • “OK” xác nhận các thông tin.

Lệnh của bạn sẽ hiện lên trong mục “Lệnh”.

Để xóa lệnh hãy vào “Lệnh” ấn vào nút chuột phải và trong menu chọn “Xóa”.

Để chỉnh đổi lệnh trong cửa sổ“Lệnh” hãy ấn nút chuột phải vào trong dòng “Chỉnh đổi” – sẽ mở ra cửa sổ “Lệnh”, trong đấy bạn có thể thay đổi các thông tin.