In biểu đồ và bảng

Phần mềm hỗ trợ xuất (in) các cửa sổ đồ thị và một số cửa sổ với bảng số liệu. Đối với tất cả các loại tài liệu được xuất ra in, phần mềm hỗ trợ xuất in trực tiếp hay xem trước khi in.

Chế độ in ra được hỗ trợ cho các cửa sổ sau :

  • "Đồ thị"
  • "Tổng các vị trí được mở"
  • "Các vị trí mở"
  • "Các lệnh"
  • "Rút tiền"
  • "Các tín hiệu"
  • “Tin mới”
  • "Báo cáo lịch sử tài khoản"
  • "Báo cáo lịch sử các lệnh"

Trong menu tùy biến của mỗi cửa sổ có những lệnh: