Mở khóa vị trí

Nếu có 2 vị trí với xu hướng khác chiều nhau thì thực hiện thao tác “mở khóa vị trí”. 2 vị trí này có khối lượng khác nhau thì kết quả sẽ bằng tổng của 2 vị trị bù trừ nhau (tùy thuộc vào xu hướng của vi trí).

Để thực hiện thao tác mở khóa trong cửa sổ “Vị trí mở” cần đánh dấu 2 dòng của vị trí (ấn nút chuột trái và dữ nút “Ctrl”) và tiếp thoe ấn phải để mở cửa số menu rơi, trong đấy chọn "Mở khóa vị trí".

Ví dụ đối với vị trí Sell EURUSD với khối lượng 25 000 Euro và Buy EURUSD với khối lượng 20 000 Euro sẽ thực hiện lệnh mở khóa.Trong cửa sổ"Mở khóa vị trí" ấn nút “Unlock”Kết quả sẽ là đóng 2 vị trí và mở vị trí Sell với khối lượng 5 000 Euro mới và sẽ hiện lên cửa sổ với “Kết quả thực hiện lệnh” (nếu chức năng này bật).