Cách mở vị trí

Có vài cách mở vị trí :          

 • Chọn "Giao dịch" từ menu trính và ấn vào "Giao dịch".
 • Trong cửa sổ "Tỷ giá hiện tại” ấn 2 lần chuột trài vào dụng cụ giao dịch hoặc ấn vào nút chuột phải và chọn mục "Giao dịch".
 • Trong cửa sổ “Biểu đồ” hãy chọn ra dụng cụ giao dịch bạn cần và ấn 2 lần vào nó hoặc ấn nút chuột phải và chọn mục "Giao dịch".
 • Trong cửa sổ “Vị trí mở”, “Tổng vị trí mở”, “Lệnh” ấn nút chuột phải vào trong dòng với vị trí (lệnh) chọn ra dụng cụ bạn cần và trong của sổ mởi mở chọn "Giao dịch".

Trong cửa sổ "Giao dịch" bạn có đặt các thông số vị trí mà bạn cần mở.Trong cửa sổ giao dịch hãy điền thông tin (hoặc để theo mặc định):

 • Dụng cụ tài chính, chọn vị trí mở.
 • Khối lượng.
 • Chế độ khóa (chế độ bất nếu trong dòng có đánh dấu).
 • Đặt lệnh stop loss (đặt gái).
 • Đặt lệnh take profit (đánh dấu và điền tỷ giá).
 • Đặt mức hoạt động của chế độ Trailing stop (đánh dấu và điền mức giao động bằng điểm giá).
 • Đặt chênh lệch cho phép (điểm giao động, ví dụ cho cặp EURUSD 1 điểm bằng 0.00001). Để mở vị trí theo giáo của broker hãy chọn giá trị bất kỳ. Trong trường hợp giao động mạnh thì lệnh sẽ được thực hiện trong phạm vi cho phép hoặc bị từ trố nếu giá trôi đi quá nhanh.

Trở lại trang đầu