Cách mở biểu đồ

Để mở đồ thị mới, trong bất kì cửa sổ "Tỷ giá hiện tại", “Các vị trí mở”, “Tổng các vị trí mở" “Các lệnh” nhấn chuột phải lên dụng cụ giao dịch hoặc vị trí, lệnh tương ứng. Trong menu ngữ cảnh được mở ra, chọn "Đồ thị" và khoảng thời gian mong muốn từ menu phụ bên cạnh.Mở một đồ thị mới có thể bằng chức năng "Đồ thị" ở menu chính- sẽ mở ra menu:Tại đây bạn có thể chọn mục "Đồ thị mới..." - mở ra cửa sổ "Đồ thị mới":Trong cửa sổ này bạn có thể chọn một hay vài dụng cụ giao dịch từ danh sách các dụng cụ được sử dụng, đồ thị sẽ được mở cho các dụng cụ được chọn, đồng thời có thể đặt các thông số hiển thị cho biểu đồ - loại, timeframe, mẫu. Ngoài ra, có thể chọn các dụng cụ từ danh sách chung, các dụng cụ này sẽ được thêm vào danh sách sử dụng tự động khi mở biểu đồ tương ứng với nó.

Nếu trong terminal trước đấy đã mở nhiều biểu đồ thì khi mở lại terminal hoặc mở không gian làm việc mới, tất cả biểu đồ ngoài biểu đồ đang hoạt động (mở trong không gian làm việc), sẽ chưa được định hình trước. Chỉ sau khi ấn vào hình thì biểu đồ sẽ được hình thành mới. Kích hoạt lại biểu đồ có thể ấn vào nút «Cửa sổ…» (từ danh sách biểu đồ) trong menu phụ của «Cửa sổ» menu terminal chính.

Trở lại trang đầu