Hướng dẫn sử dụng NetTradeX Android

Phần mềm NetTradeX Android cho phép giao dịch các dụng cụ tài chính với đầy đủ các chức năng, đặt lệnh, thực hiện phân tích kĩ thuật, quản lí tài khoản.

Cài đặt phần mềm trên thiết bị di động của bạn thông qua dịch vụ "Google Play" ("Play Market"): tìm kiếm với từ khóa tên broker hoặc tên nhà phát triển «NetTradeX». Chọn ứng dụng tương ứng và nhấn nút "Cài đặt"("Install").

 • Kết nối tới tài khoản giao dịch

  Khi bật ứng dụng, hiện lên màn hình với địa chỉ server giao dịch và các khung để điền login, mật khẩu tài khoản của bạn.

 • Đồ thị

  Bạn có thể mở đồ thị của bất kì dụng cụ nào bằng 2 cách:

 • Mở vị trí

  Bạn có thể mở vị trí bằng các phương pháp như sau:

 • Đóng vị trí

  Bạn có thể mở vị trí trong bảng "Các vị trí mở" /"Open positions"/, lúc này sẽ hiện một cửa sổ với các tùy chọn như sau:

 • Các lệnh

  Bạn có thể đặt lệnh cho bất cứ dụng cụ nào bằng các cách sau:

 • Danh mục các dụng cụ

  Trong cửa sổ "Tỉ giá" /"Quotes"/ chỉ hiển thị tập hợp các dụng cụ giao dịch - gọi là "Các dụng cụ được sử dụng" /"Instruments in use"/. Tập hợp tất cả các dụng cụ có thể giao dịch gọi là "Danh mục dụng cụ" /"Instrument browser"/. Bạn có thể chỉnh sửa Các dụng cụ được sử dụng, như thêm hay xóa bớt dụng cụ từ Danh mục trên, đồng thời có thể điều chỉnh vị trí các dụng cụ trong cửa sổ "Tỉ giá" /"Quotes"/.

 • Trạng thái tài khoản

  Khi nhấn vào mục "Trạng thái tài khoản" /"Margin analysis"/ của menu chính, sẽ mở ra cửa sổ sau:

 • Lịch sử tài khoản

  Vào mục "Lịch sử tài khoản" /"Account history"/ trong menu chính sẽ mở ra cửa sổ "Lịch sử tài khoản" /"Account history"/ hoặc "Lọc lịch sử tài khoản" /"Account history filter"/. Trong bộ lọc này bạn có thể đặt khoảng thời gian dữ liệu giao dịch được truy xuất:

 • Lịch sử lệnh

  Nhấn chức năng "Lịch sử các lệnh" /"Orders history"/ từ menu chính, cửa sổ "lịch sử các lệnh" /"Orders history"/ được mở ra với lịch sử cũ hoặc cửa sổ ọc lịch sử các lệnh" /"Orders history filters"/ được mở ra. Trong bộ lọc này, bạn có thể ấn định các thông số thời gian sau:

 • Cài đặt

  Nhấn vào menu "Cài đặt" /"Settings"/ sẽ hiện ra cửa sổ gồm các cài đặt khác nhau:

 • Thuộc tính tài khoản

  Nhấn menu "Thuộc tính tài khoản" /"Account properties"/ sẽ mở ra cửa sổ sau:

 • Lựa chọn ngôn ngữ

  Nhấn vào menu "Ngôn ngữ (Language)" /"Language "/ sẽ mở ra cửa sổ, trong đó bạn có thể chọn ngôn ngữ hiển thị của phần mềm giao dịch: