Trạng thái tài khoản

Khi nhấn vào mục "Trạng thái tài khoản" /"Margin analysis"/ của menu chính, sẽ mở ra cửa sổ sau:

Trong cửa sổ này hiển thị trạng thái hiện tại của tài khoản, Lời/Lỗ của các vị trí được mở, tổng margin...