Lựa chọn ngôn ngữ

Nhấn vào menu "Ngôn ngữ (Language)" /"Language "/ sẽ mở ra cửa sổ, trong đó bạn có thể chọn ngôn ngữ hiển thị của phần mềm giao dịch:


Khi khởi động lại phần mềm giao dịch để thay đổi ngôn ngữ, sẽ hiện ra cửa sổ ngay trước lúc đóng phần mềm.