Thiết lập và giao dịch PCI

Mỗi người dùng phần mềm giao dịch NetTradeX có thể truy cập tới một công nghệ đặc biệt, cho phép tạo các dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI), sự biến đổi của chúng chỉ giới hạn bởi sức sáng tạo của người dùng (những tỉ giá chéo mới, tương quan của những tài sản khác nhau, những chỉ số ngoại tệ, những danh mục đầu tư, danh mục đầu tư cho các giao dịch cặp và nhiều thứ khác).

Bạn có thể đọc quy trình tạo lập, thể hiện lên biểu đồ và giao dịch PCI tại Hướng dẫn nhanh.