Mở tài khoản Demo và Real mới

Mở tài khoản demo mói

Ấn vào trong menu chính "Register" sẽ hiện cửa sổ mới, chọn trong mục "Demo account" thông tin của tài khoản mới.

Sau khi chọn tất cả thông tin cần thiết thì ấn vào nútvới ký hiệu ("OK") và thiết lập tài khoản demo.

Thiết lập tài khoản real (thật) mới

Thiết lập tài khoản thật có thể thực hiện trong văn phòng cá nhân ảo của mình, vì vậy lúc trọng mục "Real account" sẽ hiện lên cửa sổ như sau:

Thêm tài khoản đã có

Thêm tài khoản đã có (login) hãy chọn "Add login". Tiếp theo bạn sẽ cần điền login, mật khẩu và ấn nút "OK".