Xem đồng thời các đồ thị

Chế độ đồng bộ hóa các biểu đồ dùng để theo dõi ty giá trên các biểu đồ khác nhau (có thể dùng cho các dụng cụ và interval thời gian khác nhau)

Người dùng bật chế độ đồng bộ hóa trên từng đồ thị thông qua menu tùy biến trong cửa sổ đồ thị tương ứng, hoặc thông qua menu chính \ Biểu đồ \ Chế độ đồng bộ – trên đồ thị được kích hoạt xuất hiện dấu chỉ (marker) đồng bộ hóa và đường quan sát thẳng đứng, tương ứng với thời gian đồng bộ hóa.Bật chế độ đồng bộ hóa các biểu đồ bằng menu tùy biến trên đồ thị hay qua menu chính \ Biểu đồ \ Bật chế độ đồng bộ.

Thực thi các thao tác với chế độ xem đồng bộ hóa thông qua menu ngữ cảnh (nhấn chuột phải lên đường quan sát).Trong menu này có những lệnh sau:

  • «Trung tâm»: «nội bộ» – canh đường quan sát vào trung tâm của cửa sổ đang kích hoạt; «глобально» – canh đường quan sát vào trung tâm của tất cả các cửa sổ.
  • «Quay bánh xe chuột» – bật/tắt sự dịch chuyển đường quan sát thông qua cuộn bánh xe chuột.
  • «Đường quan sát» – bật/tắt đường quan sát.
  • «Ngày/thời gian đồng bộ…» – điều chỉnh bằng tay thời gian của đường quan sát.
  • «Thông số đồng bộ…» – cài đặt các thông số, đồ thị được đồng bộ hóa.

Lệnh “Thông số đồng bộ...” gọi ra cửa sổ với các thông số bổ sung cho sự đồng bộ hóa.Trong cửa sổ này có thể bật sự đồng bộ hóa theo các thông số sau:

  • Interval.
  • Chủng loại.
  • Được phép vào.
  • Chế độ tự động đổi kích cỡ theo giá.
  • Đổi kích cỡ theo bề ngang.

Nếu một biểu đồ được chọn để bật chế độ đồng bộ đầu tiên thì thời gian ứng với trung tâm của nó được chọn là thời gian đồng bộ. Đối với các biểu đồ còn lại, các thông số đồng bộ của chúng được quy về tương ứng với đồ thị đầu tiên. Biểu đồ dịch chuyển sao cho thời gian theo trung tâm của nó trùng với thời gian đồng bộ. Dịch chuyển nội dung ở bất kì cửa sổ nào hoặc thay đổi giá trị các thông số đồng bộ hóa dẫn tới thay đổi nội dung và các thông số trong tất cả các cửa sổ còn lại thuộc chế độ đồng bộ hóa. Chế độ đồng bộ hóa không cho phép kích hoạt chế độ “tự động dịch chuyển đồ thì theo thị trường”.