Thuộc tính tài khoản

Nhấn menu "Thuộc tính tài khoản" /"Account properties"/ sẽ mở ra cửa sổ sau: