Thống kê lịch sử

Để hình thành thống kê lịch sử giao dịch trong khúc thời gian, hẫy vào mục “view” và trong đấy chọn chức năng “Thống kê lịch sử tài khoản”.

Sẽ mở cửa số “Lọc lịch sử tài khoản”. Trong cửa sổ ở mục "Khoảng thời gian". Bạn có thể đặt khoảng thời gian hình thành bảng thống kê giao dịch trong thời gian đã chọn:

Trong cửa sổ có thể chọn:

  • trong mục "Loại" chọn ra loại lệnh (theo mặc định là tất cả lệnh), ấn vào nút “Bât” để chọn ra loại lệnh bạn cần;
  • trong mục "Cuối" có thể điền số lệnh nhiều trong thời gian cuối;
  • trong mục "Loại thốn kê" chọn ra một trong 2 loại .

Hình thành và hiển thị trong bảng lịch sử, thông thường thì lệnh mở và lệnh đóng vị trí được hiển thị trong 1 dòng:

Khi chọn loại thống kê "Thẳng" mở vị trí, đóng và chuyển tiền trong tài khoản sẽ được hiển thị trong dòng mới:

Tiếp theo bạn có thể xếp hàng theo từng cột, chỉ cần ấn vào cột.

Trong cửa sổ thống kê có thể ấn vào nút chuột phải để mở ra cửa sổ với các chức năng hữu ích:

  • lọc và chọn thống kê;
  • Chọn loại giao dịch, lệnh và hiển thị biểu đồ;
  • in với xem qua trước;
  • Điều chỉnh bảng;
  • xuất vào file .csv