Lịch sử tài khoản

1.

Trong mục "Lịch sử" /"History" (menu chính ở bên dưới màn hình) và nút "Tài khoản" /"Account" (panel trên trong cửa sổ mới mở) mở của sổ lịch sử hoạt động của tài khoản. Để đặt thông tin lịch sử phải chọn chức năng "Lọc" /"Filter" (phía phải bên trên) - sẽ mở cửa sổ "Lọc" /"Filter":

Trong phần lọc này bạn có thể chọn ra các thông số:

  • Loại lệnh thực hiện với tài khoản;
  • Số ghi chép tối đa;
  • Khoảng thời gian lệnh giao dịch được thực hiện.

Ngày có thể đặt trong dòng "Từ " /"From " hoặc trong dòng "Đến " /"To " - được mở trong cửa sổ "Khoảng thời gian" /"Period":

Danh sách chọn loại >" /"Type >" - sẽ mở cửa sổ:


Theo nút "Xong" /"Done" trong cửa sổ "Lọc" /"Filter" sẽ hình thành và hiển thị bảng lịch sử tài khoản: