Thuyết trình

Giới thiệu, broshure và khác.

Tài liệu giới thiệu của chúng tôi sẽ mổ tả ngắn gọn về các lợi ích khi hợp tác cùng với công ty IFC Markets, sản phầm và dịch cụ của chúng tôi. Tài liệu trong mục này sẽ giúp Bạn giới thiệu đến khách hàng của mình về hoạt động của công ty.

Chương trình cộng tác cùng IFC Markets

Thiết lập PCI theo phương pháp Portfolio Quoting

Chương trình hợp tác

Thuyết trình về công ty IFC Markets