Tính margin


Chọn loại
Chọn tên
Bid / Ask
 
ASK
BID


 
Tiền bảo đảm bằng ngoại tệ gốc
  
Tiền bảo đảm bằng USD
  USD
Tiền bảo đảm bằng JPY
  JPY
Tiền đặt cọc (EUR)
  EUR
Gọi