Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Ứng dụng tổng quan thị trường forex


CÁCH SỬ DỤNG

Tổng quan thị trường bao gồm những thông tin cuối cùng ở thị trường tài chính. Widget giúp cho bạn nắm bắt các thông tin cuối cùng và tổng quan trong ngày từ các chuyên gia.

Hãy năm bắt các tin cuối cùng của thế giới tài chính:

 • Thị trường ngoại hối
 • Thị trường kim loại
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường index
 • Thị trường hàng hóa
 • Thị trường vàng

Provided by IFC Markets
 


Cách cài đặt widget tổng quan thị trường

 1. Chọn ngôn ngữ widget
 2. Ấn vào nút "Tạo mã" và copy lại mã
 3. Đặt lên trang web của mình
  (đặt với nơi Bạn thích)
Chúng tôi muốn bạn lưu ý
Trong mã widget, link trơ lại đặt qua tag rel="nofollow". Để hợp tác có lợi song bên, chúng tôi nhờ Bạn xóa tag rel="nofollow" từ mã ra khi dùng. Cảm ơn!
Chọn ngôn ngữ
WIDGET_LANGUAGE_VALIDATOR
Sao chép dòng lệnh và dán nó vào website của bạn