Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Live Quotes - ứng dụng chuyển đối tỷ giá trực tuyến


CÁCH SỬ DỤNG

Đặt ứng dụng báo giá của công ty IFC Markets lên trang web của Bạn, blog hoăc Facebook để cho các bạn đóc của Bạn dễ theo dõi Tỷ giá thị trường tài chính 24 giờ trong ngày.


Widget cho phép theo dõi tỷ giá thị trường trong thời gián thực:


Bạn có thể chọn ngôn ngữ cho widget, thêm hoặc xóa dụng cụ trong danh sách.


Sau khi cài. Bạn có thể thay đổi giao diện của widget để làm cho phù hợp với trang web của bạn hơn.


Provided by IFC Markets
 


Cài đặt lên trang web

  1. Hãy ấn vào nút "Hiển thị/Ẩn dụng cụ"
    và chọn ra dụng cụ Bạn cần
  2. Chọn ngôn ngữ cho informer
  3. Ấn nút "Tạo mã" và copy lại mã
  4. Copy mã và đắt lên trang web của mình
    (vào chỗ mà Bạn cần)
Chúng tôi muốn bạn lưu ý
Trong mã widget, mã link trơ lại đặt qua tag rel="nofollow". Để hợp tác có lợi song bên, chúng tôi nhờ Bạn xóa tag rel="nofollow" từ mã ra khi dùng. Cảm ơn!
Tùy chỉnh widget của bạn
Xem/Giấu các dụng cụ
Chọn ngôn ngữ
WIDGET_LANGUAGE_VALIDATOR
Sao chép dòng lệnh và dán nó vào website của bạn