IFC Markets Forex Broker

Máy tính trader

Với sự giúp đỡ của quy đổi ngoại tệ, bạn có thể tính lãi hoặc lo nhanh tróng và quyết định cho mình nhanh tróng.

Máy tính
Lãi/Lỗ

Chi tiết

Máy tính
Lãi/Lỗ

Chi tiết

Cùng với máy tính margin bạn có thể tính và biết số tiền cần thiết để mở vị trí.и.

Máy tính
tiền đảm bảo (margin)

Chi tiết

Máy tính
tiền đảm bảo (margin)

Chi tiết

Máy tính giúp bạn quy đổi ngoại tệ với giá thực mà được giao dịch giữa các ngân hàng.

Máy tính ngoại tệ

Chi tiết