Ngày nghỉ tại Nhật - Thay đôi lịch giao dịch vào hôm 15 tháng 7 năm 2019