Vàng và Dầu (XAUOIL) | Giao dịch Ngoại Hối | IFCM Việt Nam

Vàng và Dầu (XAUOIL)

XAUOIL thể hiện giá trị của đơn vị vàng trong hợp đồng dầu, nghĩa là có các đặc điểm hoàn toàn khác nhau so với các kim loại. Bản chất khác nhau bao gồm các tài sản công cụ, như hệ quả, khả năng phản ứng khác biệt giữa các giá trị ở 1 trong các nhân tố kinh tế đưa ra sự duy nhất cho công cụ này để sử dụng trong các chiến lược đầu tư.

Biểu đồ dưới đây cho thấy rằng, công cụ này đã chứng minh sự tăng trưởng ưu thế trong giai đoạn bất ổn kinh tế. Phân tích chi tiết hơn cho phép lưu ý chu kỳ tương đối của hành vi cặp ngoại tệ này, và được thể hiện sự phong phú của các mô hình đỉnh đôi/đáy đôi. Rõ ràng trên đồ thị đã xử lý một trong những con số này. Việc phân tích XAUOIL cho phép xác định điểm tăng giá trị của hợp đồng tương lai truyền thống ở dầu trong tháng 2/2009. Đỉnh cao thứ hai của mô hình đỉnh đôi như 1 lần nữa hai đỉnh trùng nhau cùng thời điểm với điểm dưới của thị trường dầu mỏ vào khoảng $ 33 một thùng.

Chart reflecting XAUOIL recent dynamics

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.